Børneattester

Klubben skal have en børneattest på alle som træner unge under 15 år.

Klubben indhenter børneattester elektronisk, og vi skal derfor bruge dit CPR nummer.

På hovedkontrakten skal du derfor anføre dit CPR nummer.

Børneattester skal indhentes hver sæson.

En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Forældelsesreglerne som gælder for en almindelig straffeattest gælder ikke for børneattester. Det er en forudsætning for at kunne indhente børneattest, at den person, som oplysningerne vedrører, giver sit samtykke. Hvis der ikke gives samtykke må organisationen IKKE ansætte eller beskæftige vedkommende som frivillig.

 

Hovedtræner

En Hovedtræner har det overordnede ansvar for holdet. Dette ansvar omfatter:

 • Holdets udvikling
 • Udvikling af den enkelte spiller på holdet
 • planlægning af sæsonen (hvad og hvornår der skal trænes)
 • Træningsprogram for den enkelte træning
 • Stævnedeltagelse - at holdet kommer ud til stævner
 • Ajourført holdliste for holdet – for ungdomshold skal denne indeholde spillernes licensnumre, som skal medbringes til kampe. Selve udførslen kan uddelegeres til hjælpetræner eller holdleder.
 • Finde en afløser, hvis du skulle blive forhindret til træning
 • Efterleve klubbens kodeks

 

Hjælpetræner

En hjælpetræners hovedformål er at hjælpe hovedtræneren.

 • Hjælpetrænerne udfører øvelser og evt. træningsgange, som hovedtræneren har planlagt.
 • Hjælpetræneren tager med til stævner, som hovedtræneren har planlagt. Hovedtræneren behøver ikke at være med til stævnet.
 • Efterleve klubbens kodeks

 

Holdleder

En holdleder er den/de der ordner alt det praktiske for holdet. En holdleder tjans kan deles mellem flere.

 • Tilmelding til stævner
 • Opdatering på holdsport
 • Arrangerer transport til stævner
 • Information til forældre og spillere

 

Holdsport

Træneren har ansvar for, at spillerne er ajourført i Holdsport. Ungdomsholdene skal yderligere have lister over spillere og deres licens, som skal medbringes ved kampe.

 

Honorar

I forhold til honorar, skelnes mellem 5 forskellige trænergrupper:

 1. Hovedtrænere som ikke har en personlig tilknytning til et hold, dvs. ikke er forældre eller selv spiller på holdet). Der differentieres ikke ifht alder.
 2. Hovedtrænere som er forældretrænere og spillende trænere – Trænere som enten er forælder til en spiller på det hold de træner eller som både er træner og spiller på samme hold.
 3. Hjælpetræner over 18 år
 4. Hjælpetræner under 18 år
 5. Hjælpetrænere under 14 år

a) Honorar til hovedtrænere (som ikke er forældre trænere eller spillende trænere)

80,00 kr./time ved træning og stævne/kamp med et max på 5 timers honorering pr. dag.

Klubben indgår individuelle trænerkontrakter med trænere af elite- og divisionshold.

b) Honorar til hovedtrænere som samtidig er forældretrænere eller spillende trænere

1 x ugentlig træning 2.800,00 kr. halvårligt
2 x ugentlig træning 4.600,00 kr. halvårligt
3 x ugentlig træning 7.400,00 kr. halvårligt

c) Honorar til hjælpetræner over 18

1 x ugentlig træning 1.400,00 kr. halvårligt
2 x ugentlig træning 2.800,00 kr. halvårligt
3 x ugentlig træning 4.200,00 kr. halvårlig

d) Honorar til hjælpetræner under 18

90,00 kr. pr. træning
150,00 kr. pr. stævne/kampdag
250,00 kr. pr. stævne over 2 dage.

5) Honorar til hjælpetræner under 14

60,00 kr. pr. træning

 

Honorarudbetaling

For at få udbetalt din godtgørelse skal du have udfyldt en trænerkontrakt, og ved sæsonens udgang (henholdsvis efterårs- og forårssæsonen) skal du udfylde et godtgørelsesskema i hhv. december og juni

Får du en fast godtgørelse pr. ½ år, får du udbetalt din godtgørelse i hhv. december og juni. (hvis du har udfyldt trænerkontrakt og godtgørelsesskema)

Får du honorar pr. træning kan du få dit honorar udbetalt pr. måned, pr. kvartal eller pr. ½ år. Vælger du at få udbetalt pr. måned eller pr. kvartal skal du udfylde et godtgørelsesskema før hver udbetaling.

Godtgørelsesskemaet sendes til honoraransvarlig. Ikke ansøgt honorar bortfalder for efterårssæsonen ved udgangen af december og for forårssæsonen i juni.

 

 

Indmeldelse

Træneren har ansvaret for, at nye medlemmer får Farum-Holtes velkomstfolder og for at nye medlemmer orienteres om:
1) Efter 1. træningsgang at registrere sig via hjemmesiden på holdet ”Ny i klubben efterår 2018” under menupunktet ”Betaling”.
2) Efter max. 3 træningsgange at foretage tilmelding og betaling til holdet via hjemmesiden.

 

Klubfest

Har klubben tidligere afholdt. Det er stemning blandt trænerne for at genoptage aktiviteten, men der er endnu ikke fundet nogen der ville arrangere festen.

 

Klubtur for kids og ungdom

Arrangeres og afvikles af kids- og ungdomstrænerne.

 

Kontingent

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen. Og lægges på hjemmesiden senest primo august.
Ændring af kontingentsatser udmeldes af bestyrelsen senest 1. juli.
Tvivlsspørgsmål om kontingenter forelægges bestyrelsen til afgørelse.

 

Kontingentfritagelse

Spillende trænere og bestyrelsesmedlemmer er fritaget fra at betale kontingent til det hold de er træner for eller spiller på. Kontingentfritagelse kan indgå som en del af en spillerkontrakt.

 

Licens

Åbner ca. 1. september på Volley Danmarks hjemmeside. Alle spillere (som deltager i stævner) skal indløse licens. Licensen gælder for et helt år. Der er et link fra klubbens betalingsside hjemmeside til licensbetaling

 

Materialer i Holtehallen

Halinspektøren i Holtehallen står for materialerummene.

Køber vi nye ting skal det således være samstemt med halinspektørerne.

Mener du at der mangler materiel i hallen, skal du kontakte Karen Bonnesen.

 

Materialer i Bybækhallen

Alle brugere af hallen er ansvarlige for at rydde op efter sig.

Er der problemer med vores eget materiel, skal du I første omgang forsøge at ordne det selv, spørg på holdet eller i forældregruppen, om der er nogen der kan hjælpe.

Kan det ikke umiddelbart laves, skal du kontakte Birger Nilausen.

Mener du, at der mangler materiel i hallen, skal du kontakte den ansvarlige for din afdeling (Ungdom, Motion eller Division).

 

Moppepolitik

Farum-Holte volley accepterer ikke mobning - mobber man kan man ikke være en del af Farum Holte Volley.

Det forventer vi af vores trænere:

 • Nye spillere introduceres og bydes velkomne af træneren (trænerne) og træneren (trænerne) snakker om hvad resten af holdets opgave er for at tage godt imod den nye
 • Hører vi som trænere negative takter slår vi ned med det samme

Det forventer vi af spillerne og af hinanden:

 • At vi tager godt i mod nye spillere på holdet.
 • At man er god mod alle på sit hold. Husk at sige søde ting og rose dine holdkammerater, når de har brug for det eller har gjort noget godt. Man kan altid finde noget godt at sige, og man behøver ikke sige alt, man mener, hvis det kan såre andre
 • Tænk over dit kropssprog, og hvordan du taler til andre. Det er ikke rart for nogen at blive nedgjort, vendt øjne af, bagtalt eller ignoreret.
 • Husk, at alle er forskellige, og se det som noget godt. Det ville være kedeligt, hvis vi alle var ens.
 • Prøv at lære alle på dit hold godt at kende, måske har I mere til fælles, end du tror?
 • Husk, at når man kigger på, at nogle bliver mobbet, er man selv med til at lade det ske, hvis man ikke gør noget.
 • Hold øje med, om andre bliver ked af det, når du driller dem for sjov. Hvis de ikke synes det er sjovt, skal du stoppe. Bare fordi en kammerat griner, er det ikke sikkert, at hun/han synes det er sjovt.
 • Vær modig og forsvar andre, der ikke kan forsvare sig selv
 • Skriv ikke ting til andre på mobilen eller nettet, du ikke føler, du kan sige til dem ansigt til ansigt.
 • Hold ikke mobning hemmelige, men bed om hjælp. Det er ikke at sladre, men at være en god kammerat.
 • Hvis du er bange for at blande dig, så kontakt en voksen.
 • Tal med andre på holdet, der ikke er direkte involveret, og lav aftaler om at støtte hinanden i at få stoppet mobningen.
 • Deltag så vidt muligt altid i alle fødselsdage og andre arrangementer der holdes for holdet.

 

Nøgler til Bybækhallen

I Bybækhallen skal du bruge en nøglebrik + en kode for at komme ind i hallen og i vores klublokale NB! Koden til klublokalet uden køkken er en anden end til resten af hallen.

Nøglen passer til begge boldvogne.

Koderne fås samtidig med nøglebrik og kode.

Du skal henvende dig til Pia, hvis du har behov for et nøglesæt, hvis der er noget galt med din nøglebrik, eller hvis du skal aflevere sættet – hvilket du skal hvis du slutter som træner.

 

Nøgler til Holtehallerne

Der skal bruges nøgle for at åbne boldvogn til vores klublokale.

Har du brug for en nøgle så kontakt Smølf.

For ’her og nu’ assistance kontakt halinspektøren.

Trænerne kan få adgang til styrketræningscenteret i hal 1. Hertil skal bruges et nøglekort, som kan fås hos Smølf. NB! Vi har en begrænset mængde nøglekort til rådighed.

Der findes også et styrketræningscenter i hal 2. Dette er altid åbent.

 

Shaking Volley

Klubben har afholdt Shaking Volley nogle gange. Arrangement er for hele klubben, hvor der spilles kidsvolley på blandede hold fra D1 til Bedste til de mindste kids.

 

Sommerferieafslutning

Bestyrelsen arrangerer en fælles afslutning for hele klubben på Furesøbad i juni.

De enkelte hold kan vælge også at holde en egen afslutning.

  

Sommerferieaktiviteter i Furesø kommune

Vi har udbudt 2 ugers beach volley aktivitet i mange år. Vores deltagelse giver en mindre indtægt til klubben samt giver mulighed for at vores unge medlemmer kan tjene lidt penge.

 

Sommerferieaktiviteter i Rudersdal kommune

Vi har hidtil ikke deltaget i sommerferie aktiviteter her.

 

 

STÆVNER

Tilmelding
Træneren er ansvarlig for at tilmelde sit hold til stævner og turneringer. Tilmeldingsblanket til pågældende stævne eller turnering udfyldes og sendes til udbyderen af stævnet, og der sendes en kopi til klubbens kasserer og kontingentansvarlige i så god tid, at betaling til værtsklub kan ske rettidigt, og betaling fra deltagerne kan være betalt inden stævnets start.

Farum-Holte Volleyballs bankoplysninger skal udfyldes på tilmeldingen, da vores depositum skal tilbagebetales her:
Nordea Bank, registreringsnummer 2253, kontonummer 5368 291 236.
IBAN: DK1320005368291236
Swiftadresse: NDEADKKK

Kassereren sørger for, at der bliver betalt for deltagelse til udbyderen.

Kasserer og kontingentansvarlig skal have følgende informationer:

Link til invitationen
Bankoplysninger for værtsklubben
Sidste rettidige betalingsdato
Deltagerholdets navn
Navn på deltagende trænere

Forældrehjælpere
Forældre der hjælper til stævner skal ikke selv betale deltagergebyret (ophold og forplejning) for deres deltagelse i stævnet.

Vi forhøjer egenbetalingen for spillerne med foreløbig 50 kr. pr. stævnedeltager, således at det primært er de spillere, der deltager i stævner, der betaler for forældre hjælperne. Resten dækker klubben.

Registrering af deltagere i et stævne
Holdsport skal bruges til registrering af hvem der deltager. Hvis flere hold deltager i et stævne (fx pokalfestival) opfordres til at stævnet oprettes ét sted på holdsport, således at alle klubbens tilmeldinger samles et sted.
HUSK også at registrere hvilke forældre der deltager som hjælpere i stævnet (skriv det i kommentarfeltet).

Betaling for stævner
Deltagerne i et stævne skal betale via klubbens betalingsside. Man kan således ikke betale til trænerne eller direkte til stævne-stedet. Trænerne gør deltagerne opmærksom på dette. Der er brugerbetaling til alle stævner, også SM og DM.

Opkrævning af betaling
Pia tjekker at alle har betalt og opkræver de som ikke har (det er her hun bruger registreringerne i Holdsport). Trænerne skal blot sikre at alle de som har deltaget i et stævne står registreret i Holdsport + skrive i kommentarfeltet hvor mange forældrehjælpere der har deltaget. Pia sammenholder så holdsport med betalingerne og kan rykke de som ikke har betalt. Den kontingentansvarlige sørger for, at holdet bliver oprettet på hjemmesiden, så deltagerne kan betale.

 

Sæsonstart og -slut

Sæsonen starter en uge efter skolernes opstart.

Sæsonen slutter i sidste hele uge i juni.

 

Transportgodtgørelse

 Klubben opfordrer til at holdet dækker en træners transport til kampe og stævner.

 Klubben dækker træners og spilleres transport til DM (således at der ikke er forskel på om man skal til et DM i Ikast eller Ishøj).

 

Trænerkontrakter

En trænerkontrakt består af

En hovedkontrakt som er gældende for flere sæsoner og

En tillægskontrakt som vedrører dit/dine hold i den gældende sæson. Tillægskontrakten skal opdateres hver sæson. Alle trænere i klubben skal udfylde en trænerkontrakt. En udfyldt kontrakt er udgangskrav for at få udbetalt godtgørelse (trænerhonorar).

 

Trænerkurser

Alle trænere skal tilbydes trænerkurser, der klæder dem på til trænergerningen. Du skal selv stå for din transport og evt. forplejning.

For at overholde kursusbudgettet skal alle kurser godkendes af den ansvarlige for den afdeling, du hører under (elite/division, Kids/ungdom eller Motion.

Klubben betaler kursusgebyret.

 

Trænermøder 

Der afholdes et opstartsmøde for alle trænere i august samt et ’næste sæson-forberedelsesmøde’ i april. Derudover holder de enkelte afdelinger seperate møder.

 

Trænertøj

Alle trænere får en hoodie + en t-shirt (Farum-Holte Lady Performance eller Farum-Holte Men Performance eller Farum-Holte Value T/S.) ELLER en polo . På tøjet er Farum-Holtes logo, og bag på trøjen står: Træner.

Tøj bestilles af træneren selv på Sportsmate: https://www.sportsmate.com/pl/Volleyball_Klubtøj_Farum_Holte_725.aspx

NB! Ved bestilling SKAL angives at regningen skal sendes til klubben.

 

Turneringstilmelding

Du er som træner ansvarlig for, at dit eget hold bliver tilmeldt til stævner.

Se mere under ”Stævner og Turneringer”

 

Udlæg

Hvis du skal have refunderet et udlæg, skal du udfylde et godtgørelsesskema, som fremsendes til Eva senest 1 måned efter afholdelse af udgiften. Dokumentation for udgiften skal vedlægges.